Pravidlá súťaže "Vyhraj nákup na Alza.sk za jeden recept zo slovenskej kuchyne"

10 min. čítania

SÚŤAŽ UKONČENÁ. Zapoj sa do súťaže s TASTElist. Obľúbené recepty zo slovenskej kuchyne teraz odmeníme 50 € poukážkami do Alza.sk.

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom "Vyhraj nákup na Alza.sk za jeden recept zo slovenskej kuchyne" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť Tastelist s. r. o so sídlom Na bráne 8665/4 010 01 Žilina, IČO: 53211871, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 75355/L (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu. 

 2. Trvanie súťaže:

Súťaž prebieha od 09. 09. 2021 (10:00:00) do 30. 09. 2021 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá má vek minimálne 18 rokov
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
    • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"). V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá.

4. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže pridá minimálne 1 recept na tému “Recept zo slovenskej kuchyne - v zmysle tradične obľúbeného receptu v slovenských domácnostiach” na stránke Usporiadateľa. Každý Účastník Súťaže môže pridať viac ako 1 recept, čím zvýši svoju šancu na výhru v žrebovaní. Usporiadateľ vyžrebuje zo všetkých receptov 3 víťazov. Každý Účastník Súťaže sa môže stať výhercom výhry len raz v rámci celej Súťaže. 

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak obsah súťažného receptu nekorešponduje s témou, je vulgárny, odporujúci dobrým mravom alebo ak je v rozpore s podmienkami používania portálu TASTELIST.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

Súťažné kolá:

Súťaž bude rozdelená do jedného súťažného kola, ktoré prebieha v nasledovnom termíne: Od 09.09.2021(10:00:00) Do 30.09.2021 (23:59:59).

5. Žrebovanie

V Súťaži budú rozdelené celkovo 3 výhry. Usporiadateľ vyžrebuje zo všetkých receptov 3 víťazov. Každý Účastník Súťaže sa môže stať výhercom výhry len raz v rámci celej Súťaže. Žrebovanie Súťaže bude prebiehať dňa 01. 10. 2021 (10:00:00), náhodným výberom prostredníctvom stránky https://wheelofnames.com/ Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Tastelist s.r.o. v priebehu 14 pracovných dní od termínu žrebovania.

Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu, s ktorou sa zapojil do Súťaže. Súčasne o ukončení Súťaže a žrebovaní bude zamestnanec Tastelist s.r.o. informovať na Facebook stránke a Instagram stránke Usporiadateľa.

Do žrebovania budú zaradení len Účastníci Súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži v zmysle bodu 4. týchto pravidiel. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Výhra

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovné výhry:

  • 3x poukaz v hodnote 50 € na nákup v Alza.sk

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

7. Oznámenie výhry

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu zaslanému na e-mailovú adresu, s ktorou sa zapojil do Súťaže.

Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania. V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, výherca stráca nárok na výhru. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, neprevzatá výhra prepadne v prospech usporiadateľa.

8. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na webovej stránke www.tastelist.sk, na ktorej sa Účastník zapojil do Súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania Súťaže. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou prostredníctvom e-mailu: info@tastelist.com.

  • Používateľ pri využívaní portálu TASTELIST poskytuje prevádzkovateľovi svoje údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva v rozsahu, spôsobom a na účely, ktoré sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje používateľa sú spracúvané prevádzkovateľom na účel poskytovania služieb v zmysle týchto podmienok používania portálu TASTELIST, na účel priameho marketingu a na účel vybavovania žiadostí alebo sťažností používateľa. Viac informácii k spracúvaniu osobných údajov získa používateľ v zásadách spracúvania osobných údajov prevádzkovateľa určených pre používateľov portálu TASTELIST, dostupných tu: https://d34seexzbffcio.cloudfront.net/0fd831e5b9d8b3b25466650125476c1d5fc624c64fe7f.pdf
  • Prevádzkovateľ používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri využívaní služieb TASTELIST na účely priameho marketingu vlastných podobných služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je prevádzkovateľ. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže používateľ kedykoľvek oznámiť prevádzkovateľovi prostredníctvom e-mailu: info@tastelist.com alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

9. Dane

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10. Osobitné ustanovenia 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaže.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

Ďalšie upozornenia: Táto súťaž nie je realizovaná alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook/Instagram.

V Žiline, 06. 09. 2021.

Tastelist s.r.o.

SÚŤAŽ UKONČENÁ

Víťazné recepty:

Žĺtkové rezy (Daniela_Ivanova)

Fit šúľance s lesným ovocím (Bakingmoments_withkids)

Úhrabky (doma_u_katky)

Podpor milovníkov varenia

Skvelé recepty, užitočné rady a tipy a množstvo inšpirácie. Pridaj sa k milovníkom varenia a nájdi odpoveď na otázku: Čo dnes budem variť?

REKLAMA