Pravidlá súťaže "Uhádni recept podľa ingrediencií a vyhraj"

10 min. čítania

SÚŤAŽ UKONČENÁ Zapoj sa do najnovšej súťaže s TASTElist na našej Facebook fan page. Uhádneš názov receptu podľa ingrediencií? Hráme o vysokokvalitný liatinový pekáč s pokrievkou od renomovanej značky Kela.

Súťaž prebieha na našej Facebook stránke. Ak si myslíš, že vieš správnu odpoveď, poď skúsiť šťastie: https://www.facebook.com/TASTElist 

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom "Uhádni recept podľa ingrediencií a vyhraj" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť Tastelist s. r. o so sídlom Na bráne 8665/4 010 01 Žilina, IČO: 53211871, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 75355/L (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu. 

 2. Trvanie súťaže:

Súťaž prebieha od 01. 12. 2021 (10:00:00) do 11. 12. 2021 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá má vek minimálne 18 rokov
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
    • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"). V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá.

4. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže správne odpovie na súťažnú otázku komentárom pod súťažný príspevok na Facebook profile Usporiadateľa, označí "páči sa mi to" na súťažný príspevok a súčasne bude fanúšikom Facebook fan page Usporiadateľa. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len 1 odpoveďou. Usporiadateľ vyžrebuje zo všetkých správnych odpovedí 1 víťaza. 

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak obsah súťažného receptu nekorešponduje s témou, je vulgárny, odporujúci dobrým mravom alebo ak je v rozpore s podmienkami používania portálu TASTELIST.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

Súťažné kolá:

Súťaž bude rozdelená do jedného súťažného kola, ktoré prebieha v nasledovnom termíne: Od 01. 12. 2021 (10:00:00) do 11. 12. 2021 (23:59:59).

5. Žrebovanie

V Súťaži bude rozdelená jedna výhra. Usporiadateľ vyžrebuje zo všetkých správnych odpovedí pod súťažnými príspevkami 1 víťaza. Žrebovanie Súťaže bude prebiehať dňa 12. 12. 2021 (10:00:00), náhodným výberom správnych odpovedí  prostredníctvom stránky https://wheelofnames.com/ Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Tastelist s.r.o. v priebehu 14 pracovných dní od termínu žrebovania.

Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom komentára k súťažnému postu, v ktorom bude označený používateľským menom, s ktorým sa zapojil do Súťaže. Súčasne o ukončení Súťaže a žrebovaní bude zamestnanec Tastelist s.r.o. informovať na Facebook stránke.

Do žrebovania budú zaradení len Účastníci Súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži v zmysle bodu 4. týchto pravidiel. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Výhra

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

  • 1x Kela pekáč s pokrievkou CALIDO, liatinový

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

7. Oznámenie výhry

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom komentára k súťažnému postu, v ktorom bude označený používateľským menom, s ktorým sa zapojil do Súťaže.

Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania. V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, výherca stráca nárok na výhru. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, neprevzatá výhra prepadne v prospech usporiadateľa.

8. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti  Facebook, na ktorej sa Účastník zapojil do Súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania Súťaže - napr. priebeh súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou prostredníctvom e-mailu: info@tastelist.com.

  • Súťažiaci má práva podľa § 19 - 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.
  • Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

9. Dane

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10. Osobitné ustanovenia 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaže.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

Ďalšie upozornenia: Táto súťaž nie je realizovaná alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook/Instagram.

V Žiline, 30. 11. 2021.

Tastelist s.r.o.

Podpor milovníkov varenia

Skvelé recepty, užitočné rady a tipy a množstvo inšpirácie. Pridaj sa k milovníkom varenia a nájdi odpoveď na otázku: Čo dnes budem variť?

REKLAMA